Прием

26/09/2016

1.Ученици с увреден слух за подготвителна група и първи клас, също и с множество увреждания
2. Ученици с увреден слух от втори до дванадесети клас, също и с множество увреждания
3. Ученици с увреден слух, завършили основно образование за придобиване на професионална квалификация по Професионално направление: код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, професия код 811070 Готвач, специалност код 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки.

Copyright © 2016 - 2020 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.